Darmowy internetowy dekoder HTML

You can also use HTML Encoder tool

Input data
bfotool loadding
Output data
bfotool loadding

Opis narzędzia do dekodowania html

Koder znaków HTML konwertuje wszystkie odpowiednie znaki na odpowiadające im jednostki HTML. Niektóre znaki mają szczególne znaczenie w HTML i powinny zostać przekonwertowane na ich poprawne encje HTML, aby zachować ich znaczenie.

Przykład dekodera HTML

Przed dekodowaniem:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light">
 <ul class="navbar-nav">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
  </li>
 </ul>
</nav>
<br>

<div class="container-fluid">
 <h3>Basic Navbar Example</h3>
 <p>A navigation bar is a navigation header that is placed at the top of the page.</p>
 <p>The navbar-expand-xl|lg|md|sm class determines when the navbar should stack vertically (on extra large, large, medium or small screens).</p>
</div>

</body>
</html>

Po dekoderze:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light">
 <ul class="navbar-nav">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
  </li>
 </ul>
</nav>
<br>

<div class="container-fluid">
 <h3>Basic Navbar Example</h3>
 <p>A navigation bar is a navigation header that is placed at the top of the page.</p>
 <p>The navbar-expand-xl|lg|md|sm class determines when the navbar should stack vertically (on extra large, large, medium or small screens).</p>
</div>

</body>
</html>

Zarezerwowane encje, symbole i znaki w HTML

Ta tabela pokazuje listę zarezerwowanych encji HTML z powiązanym znakiem i opisem.

Postać Nazwa jednostki Opis
" cudzysłów
' ' apostrof 
& & ampersand
< &lt; less-than
> &gt; greater-than
  &nbsp; non-breaking space
¡ &iexcl; inverted exclamation mark
¢ &cent; cent
£ &pound; pound
¤ &curren; currency
¥ &yen; yen
¦ &brvbar; broken vertical bar
§ &sect; section
¨ &uml; spacing diaeresis
© &copy; copyright
ª &ordf; feminine ordinal indicator
« &laquo; angle quotation mark (left)
¬ &not; negation
­ &shy; soft hyphen
® &reg; registered trademark
¯ &macr; spacing macron
° &deg; degree
± &plusmn; plus-or-minus 
² &sup2; superscript 2
³ &sup3; superscript 3
´ &acute; spacing acute
µ &micro; micro
&para; paragraph
· &middot; middle dot
¸ &cedil; spacing cedilla
¹ &sup1; superscript 1
º &ordm; masculine ordinal indicator
» &raquo; angle quotation mark (right)
¼ &frac14; fraction 1/4
½ &frac12; fraction 1/2
¾ &frac34; fraction 3/4
¿ &iquest; inverted question mark
× &times; multiplication
÷ &divide; division
À &Agrave; capital a, grave accent
Á &Aacute; capital a, acute accent
 &Acirc; capital a, circumflex accent
à &Atilde; capital a, tilde
Ä &Auml; capital a, umlaut mark
Å &Aring; capital a, ring
Æ &AElig; capital ae
Ç &Ccedil; capital c, cedilla
È &Egrave; capital e, grave accent
É &Eacute; capital e, acute accent
Ê &Ecirc; capital e, circumflex accent
Ë &Euml; capital e, umlaut mark
Ì &Igrave; capital i, grave accent
Í &Iacute; capital i, acute accent
Î &Icirc; capital i, circumflex accent
Ï &Iuml; capital i, umlaut mark
Ð &ETH; capital eth, Icelandic
Ñ &Ntilde; capital n, tilde
Ò &Ograve; capital o, grave accent
Ó &Oacute; capital o, acute accent
Ô &Ocirc; capital o, circumflex accent
Õ &Otilde; capital o, tilde
Ö &Ouml; capital o, umlaut mark
Ø &Oslash; capital o, slash
Ù &Ugrave; capital u, grave accent
Ú &Uacute; capital u, acute accent
Û &Ucirc; capital u, circumflex accent
Ü &Uuml; capital u, umlaut mark
Ý &Yacute; capital y, acute accent
Þ &THORN; capital THORN, Icelandic
ß &szlig; small sharp s, German
à &agrave; small a, grave accent
á &aacute; small a, acute accent
â &acirc; small a, circumflex accent
ã &atilde; small a, tilde
ä &auml; small a, umlaut mark
å &aring; small a, ring
æ &aelig; small ae
ç &ccedil; small c, cedilla
è &egrave; small e, grave accent
é &eacute; small e, acute accent
ê &ecirc; small e, circumflex accent
ë &euml; small e, umlaut mark
ì &igrave; small i, grave accent
í &iacute; small i, acute accent
î &icirc; small i, circumflex accent
ï &iuml; small i, umlaut mark
ð &eth; small eth, Icelandic
ñ &ntilde; small n, tilde
ò &ograve; small o, grave accent
ó &oacute; small o, acute accent
ô &ocirc; small o, circumflex accent
õ &otilde; small o, tilde
ö &ouml; small o, umlaut mark
ø &oslash; small o, slash
ù &ugrave; small u, grave accent
ú &uacute; small u, acute accent
û &ucirc; small u, circumflex accent
ü &uuml; small u, umlaut mark
ý &yacute; small y, acute accent
þ &thorn; small thorn, Icelandic
ÿ &yuml; small y, umlaut mark