ઑનલાઇન જાવાસ્ક્રિપ્ટ એસ્કેપ અનસ્કેપ

Input data
bfotool loadding
Output data
bfotool loadding

જાવાસ્ક્રિપ્ટ એસ્કેપ અનસ્કેપ ટૂલ તમને જાવાસ્ક્રિપ્ટ સ્ટ્રિંગને એસ્કેપ કરવામાં અને અનસ્કેપ કરવામાં મદદ કરે છે જ્યારે તમે જાવાસ્ક્રિપ્ટનું આઉટપુટ કરવા માંગતા હો ત્યારે બ્રાઉઝર દ્વારા અર્થઘટન કરવામાં ન આવે.

જાવાસ્ક્રિપ્ટ એસ્કેપ/અનસ્કેપ કેવી રીતે કરવું?

 • તમારા Javascript ડેટાને Escape/Unescape કરવા માટે Javascript ડેટાને ઇનપુટમાં ઉમેરો/કોપી કરો અને પેસ્ટ કરો.
 • તમે બટન પર ક્લિક કરીને પણ urlમાંથી Javascript ડેટા લોડ કરી શકો છો અથવા બટન પર ક્લિક કરીને કમ્પ્યુટરમાંથી Javascript ડેટા લોડ કરી શકો છો.
 • ડેટા પર પ્રક્રિયા કરવા માટે 'Escape' અથવા 'Unescape' બટન પર ક્લિક કરો.
 • એકવાર રૂપાંતર થઈ જાય પછી તમે બટન પર ક્લિક કરીને ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

ઇનપુટ ડેટા

function download(content, fileName, mimeType) {
  var a = document.createElement('a');
  mimeType = mimeType || 'application/octet-stream';

  if (navigator.msSaveBlob) { // IE10
    navigator.msSaveBlob(new Blob([content], {
    type: mimeType
    }), fileName);
  } else {
    location.href = 'data:application/octet-stream,' + encodeURIComponent(content);
  }
}

એસ્કેપ પછી

function download(content, fileName, mimeType) {\r\n  var a = document.createElement(\'a\');\r\n  mimeType = mimeType || \'application/octet-stream\';\r\n\r\n  if (navigator.msSaveBlob) { // IE10\r\n    navigator.msSaveBlob(new Blob([content], {\r\n    type: mimeType\r\n    }), fileName);\r\n  } else {\r\n    location.href = \'data:application/octet-stream,\' + encodeURIComponent(content);\r\n  }\r\n}