công cụ chuyển đổi g-lực sang Mét trên giây bình phương( g-force sang m/s2 )

g-force
m/s2

Cách chuyển đổi g-force sang Mét trên giây bình phương

1 g-force = 9,80665 m/s2

1 m/s2 = 0,10197162129779283 g-force

bảng chuyển đổi g-lực Đến Mét trên giây bình phương

1 g-force 9.80665 m/s2
2 g-force 19.6133 m/s2
3 g-force 29.41995 m/s2
4 g-force 39.2266 m/s2
5 g-force 49.033249999999995 m/s2
6 g-force 58.8399 m/s2
7 g-force 68.64654999999999 m/s2
số 8 g-force 78.4532 m/s2
9 g-force 88.25985 m/s2
10 g-force 98.06649999999999 m/s2
10 g-force 98.06649999999999 m/s2
50 g-force 490.3325 m/s2
100 g-force 980.665 m/s2
1000 g-force 9806,65 m/s2