Gigabytes to Terabytes (GB to TB) Converter

GB
TB

How to convert Gigabyte to Terabyte

1 GB = 0.0009765625 TB

1 TB = 1024 GB

Gigabytes To Terabytes Conversion Table

1 GB 0.0009765625 TB
2 GB 0.001953125 TB
3 GB 0.0029296875 TB
4 GB 0.00390625 TB
5 GB 0.0048828125 TB
6 GB 0.005859375 TB
7 GB 0.0068359375 TB
8 GB 0.0078125 TB
9 GB 0.0087890625 TB
10 GB 0.009765625 TB
10 GB 0.009765625 TB
50 GB 0.048828125 TB
100 GB 0.09765625 TB
1000 GB 0.9765625 TB

1 Terabyte equals

Terabyte 0.0009765625 TB
Byte 1073741824 B
Kilobyte 1048576 KB
Megabyte 1024 MB