Terabytes to Gigabytes (TB to GB) Converter

TB
GB

How to convert Terabyte to Gigabyte

1 TB = 1024 GB

1 GB = 0.0009765625 TB

Terabytes To Gigabytes Conversion Table

1 TB 1024 GB
2 TB 2048 GB
3 TB 3072 GB
4 TB 4096 GB
5 TB 5120 GB
6 TB 6144 GB
7 TB 7168 GB
8 TB 8192 GB
9 TB 9216 GB
10 TB 10240 GB
10 TB 10240 GB
50 TB 51200 GB
100 TB 102400 GB
1000 TB 1024000 GB

1 Gigabyte equals

Gigabyte 1024 GB
Byte 1099511627776 B
Kilobyte 1073741824 KB
Megabyte 1048576 MB